Obchodné podmienky

Dodacie a obchodné podmienky elektronického obchodu Usporne-kurenie.sk

Prevádzkovateľom elektronického obchodu Usporne-kurenie.sk je:

BR Team s.r.o.
Bubnová 2349/1
945 05 Komárno 5.

IČO: 46193081
DIČ: 2023279819
IČ DPH: SK2023279819

Email: infrapanelmrsun@gmail.com
Tel: 00421 905 562 659

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.:  037/ 7720 024
e-mail:  nr@soi.skk

I. OBJEDNANIE TOVARU

Okrem menších objednávok (napr.infra sušiak alebo infra koberec a pod.) vždy odporúčame vyžiadať si bezplatný výpočet potrebných infrapanelov do Vášho bytu alebo iných miestností.

Najjednoduchší spôsob ako vypočítať potrebný príkon a počet infrapanelov je vyžiadať si od nás bezplatný výpočet  pomocu dotazníka:

Objednávky v eshope môžete uskutočniť v našom webovom obchode pod adresou Usporne-kurenie.sk, v elektronickej správe na adrese:infrapanelmrsun@gmail.com

Všetky zaslané objednávky Vám potvrdíme najneskôr do 3 pracových dní elektronickou poštou alebo telefonicky. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné.

II. CENY
Platné ceny jednotlivých produktov sú vždy uvedené v elektronickom obchode Usporne-kurenie.sk

Cena za vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, elektroinštalačných prác a revíznej správy je vždy určená individuálne pre každý jednotlivý prípad a je oznámená telefonicky a/aj písomne zákazníkovi vopred.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Ak sa ceny zmenia počas vybavovania objednávky, budeme Vás vopred informovať. V prípade, že nesúhlasíte so zmenou, máte právo na zrušenie objednávky.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platobné podmienky prirodzene priamo oplvyňuje výška Vašej objednávky.
Po Vašej objednávke v každom prípade náš spolupracovník upresní platobné podmienky telefonicky, avšak všobecne platí, že:

– v prípade objednávky do 300,- € platba za dodanie objednaného tovaru môže byť platbou vopred, alebo priamo pri prevzatí objednaného tovaru (platba v hotovosti alebo dobierkou)
– v prípade objednávky nad 300,- € vyžadujeme uhradiť sumu na základe zálohovej faktúry, ktorú Vám pošleme elektrickou poštou (email).
Faktúra je vždy obsahom balenia pri prevzatí tovaru.

Daňový doklad – faktúru posielame spolu s tovarom.
Prevádzkovateľ elektronického obchodu je platcom DPH.

IV. DODACIE PODMIENKY

Dodacie podmieky ako aj Cena za doručenie sú určené jednotlivo pri každej objednávke.

Dodanie tovaru môže byť
– prostredníctvom kuriérskej služby alebo
– priamym doručením dodávateľom (predajcom, resp. prevádzkovateľom elektronického obchodu Usporne-kurenie.sk)

Poplatky s doručením cez kuriérsku spoločnosť GLS:

  • Pri nákupe od 1.-€ do 299,99,-€ účtujeme prepravné 6,90-€
  • Pri nákupe od 300,-€ doručenie kuriérom je ZDARMA.

Ceny sa môžu zmeniť v prípade individuálnych dohodách.

Dodacia doba u všetkých produktov je označená v popise produktu avšak po objednávke najneskôr do 24 hodín Vám upresníme.

V. ZÁRUČNÁ DOBA
Záručná doba na všetky produkty podľa platných právnych predpisov je 24 mesiacov.

VI. REKLAMÁCIE
Každú reklamáciu na tovar môžete uplatniť nahlásením telefonicky alebo emailom.

Pri uplatnení reklamácie, zákazník je povinný preukázať potrebné údaje k reklamácii:
– meno, adresu a telefónne číslo zákazníka
– názov a typ výrobku
– fotokópia dokladu o kúpe,
– záručný list,
– presný popis chyby.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou, montážou alebo prevádzkovaním, ani na škody vzniknuté počas prepravy.

Pre uplatnenie záruky kupujúci/užívateľ/prevádzkovateľ výrobku v prípade potreby je povinný preukázať, že montáž infrapanelov bola vykonaná odborníkom, elektrotechnikom podl. vyhlášky 508/2009 § 22. V prípade, že infrapanel nebol namontovaný odborníkom, predajca nemusí uznať záručné nároky kupujúceho/užívateľa/prevádzkovateľa výrobku.

Reklamácie sa vybavujú maximálne do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného produktu. O vybavení reklamácie Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo elektronickou poštou.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VII. STORNO OBJEDNÁVKY
Objednávku je možné stornovať kedykoľvek predtým, ako ju potvrdíte telefonicky alebo písomne obchodníkovi. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky emailom na adrese uvedenej v časti kontakty. Po potvrdení objednávky obidvomi stranami sa objednávka stáva záväznou.

VIII. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajucim riadi predovšetkym v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zákazník má možnosť odstúpenia od zmluvy na základe zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
Lehota 14 dní sa počíta od dátumu prevzatia tovaru zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Postup a podmienky pri odstupení od zmluvy:
– musí byť uskutočnené písomnou formou – vyhotovením listiny,
– musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho,
– musí byť doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho.

Oprávneným odstupením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátit spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar.

Tovar vrátený do 14 dní musí byť funkčný a v stave, aby sa dal predať ako nový.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Predávajúci spracováva Vaše osobné údaje.

9.1 Informácie o ochrane osobných údajov na webovej stránke si môžete >>>prečítať tu, klinite sem<<

9.2 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

9.3 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

9.4 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely použitia funkcie Strážny pes si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

9.5 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania e-mailových obchodných oznámení zo stránky Pazba.sk /Zľavy, Akcie/  si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

9.6 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

9.7 Text súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk si môžete prečítať tu, >>>kliknite sem<<<

 

 

V prípade ďalších otázok, nejasností alebo pripomienok nás kontaktujte poštou, e-mailom na adrese infrapanelmrsun@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0905 562 659.